Zwroty i reklamacje:

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówienia składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór dostępny tutaj). Oświadczenie należy wysłać w formie papierowej drogą pocztową na adres:


  CONTRIX Przemysław Delmanowicz
  ul. Kazimierzówka 156A
  21-040 Kazimierzówka


 2. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu na adres e-mail (podany podczas rejestracji, bądź inny wymieniony w oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny produktu oraz koszty przesyłki  związane z najtańszym sposobem dostarczenia przesyłki w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu umowy.
 4. Jeśli sposób dostarczenia towaru przez Kupującego po odstąpieniu od umowy nie jest najtańszą możliwą opcją, Sprzedający ma prawo odmowy zwrotu kosztów przesyłki.
 5. Kupujący jest zobowiązany zwrócić reklamowany produkt Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy w stanie niezmienionym na własny koszt. 
 6. Zwrot pieniędzy dokonywany jest za pomocą tego samego środka zapłaty, który został użyty do opłacenia zamówienia lub innego środka, jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę. 
 7. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu wysyłki towaru.
 8. Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne lub jest niezgodny z umową, może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną.
 9. W przypadku procedury reklamacyjnej Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem http://cxsafety.pl/kontakt bądź telefonicznie (opłata wg taryfy abonenta). Następnie należy wypełnić formularz reklamacyjny (wzór dostępny tutaj) oraz odesłać, starannie zabezpieczony na czas transportu, towar na adres:


  CONTRIX Przemysław Delmanowicz
  Kazimierzówka 156A
  21-040 Kazimierzówka 10. Wraz z towarem należy przesłać dowodu zakupu. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 13. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 14. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 15. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  ⇒ złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  ⇒ złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; 
  chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 16. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 17. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 18. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;żądać usunięcia wady.
  żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;żądać usunięcia wady.
 19. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 20. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 21. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 22. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w rozdziale VI pkt 11.
 23. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
           oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
           oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
           żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
           żądania usunięcia wady.
  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 24. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 25. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 26. W terminach określonych w r.VI pkt 24-25 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 27. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 

Wymiana obuwia:

 W przypadku źle dobranego rozmiaru istnieje możliwość wymiany na inny rozmiar (jeśli mamy taki na stanie). W takim przypadku koszty wysyłki pokrywa kupujący.